Ocenia rozkład badanej cechy kategorycznej względem innej cechy kategorycznej w próbie. W tabeli wielodzielczej 2x2 prezentowane są liczebności i odsetek osób w badanych kategoriach. Oceniamy częstość występowania danej cechy zależności od innej.

 

PRZYKŁAD:

W badanej grupie chcemy ocenić czy istnieje zależność pomiędzy płcią a paleniem papierosów. Obie zmienne są kategoryczne. Palenie tak – nie, płeć mężczyzna – kobieta. W programie statystycznym budujemy tabelę 2x2. Otrzymujemy odsetek palenia papierosów w zależności od płci.

 

mężczyźni

kobiety

razem

palenie papierosów TAK

36

46

82

%Wiersza

43,90%

56,10%

 

palenie papierosów NIE

37

30

67

%Wiersza

55,22%

44,78%

 

Ogół

73

76

149

% ogółu

48,99%

51,01%

100,00%

W badanej grupie więcej mężczyzn niż kobiet pali papierosy (odpowiednio 43,9% i 56,1%). Istotność różnic oceniamy testem Chi kwadrat Pearsona. Różnica ta nie jest istotna statystycznie (p =0,16)

 

Chi-kwadr.

df

p

Chi kwadrat Pearsona

1,891219

df=1

p=,16907