Skośność – współczynnik asymetrii. Im wartość współczynnika bliższa zeru tym większa symetria rozkładu.

Jest to ocena zależności dwóch zmiennych ciągłych. Pytamy o ile zmiana wartości zmiennej niezależnej x (narażenie) wpływa na zmianę zmiennej zależnej y (wynik, efekt). Założeniem jest normalność rozkładu obu zmiennych.

Porównywanie w dwóch grupach:

Testy parametrycznezmienne muszą spełniać założenie o normalności rozkładu a zmienne muszą mieć charakter ciągły. Testy te badają średnie i wariancje analizowanych zmiennych.

Stosując test T dla zmiennych niezależnych oceniamy różnice w średnich w dwóch grupach niezależnych np. różnice w średnim wzroście między dziećmi ze wsi i z miasta.

Testy nieparametrycznewykonywane są dla zmiennych, które nie mają rozkładu normalnego.

Odpowiedniki testu t –Studenta dla prób niezależnych to: test U Manna i Whitneya, test serii Walda i Wolfowitza, test Kołmogorowa i Smirnowa.