Przy doborze wielkości próby należy uwzględnić:

  • - częstość występowania badanego zjawiska w populacji
  • - względną wielkość porównywanych grup
  • - poziom istotności statystycznej oczekiwanego wyniku (czy wartość „p” równa 0,05 czy 0,001)
  • - prawdopodobieństwo niezauważenia faktycznego efektu
  • - wielkość badanego efektu
  • - moc testu 1-β (zdolność testu do odrzucenia fałszywych hipotez zerowych)